greenbiznes.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.By dowiedziec sie wiecej o naszej polityce, mozesz sprawdzic nasz regulamin.

Ernst & Young i GreenBiz Group prezentują 6 trendów w ZR

Ernst & Young we współpracy z GreenBiz Group pod koniec 2011 r. przeprowadził badanie wśród korporacyjnych liderów z zakresu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Chociaż badanie zostało przeprowadzone w większości w USA to prezentuje ono ciekawe wnioski dotyczące zrównoważonego rozwoju i pokazuje drogę, która powinni podążać także polskie firmy. Szczególnie jeżeli mowa o zarządzanie ryzykiem, bo tutaj jest naprawdę niedobrze, nawet w spółkach giełdowych należących do Respect Index.

Badanie zostało przeprowadzone w trybie online. Dla celów raportu, zostały przeanalizowane wyniki od 272 respondentów z 24 sektorów, którzy są zatrudnieni przez firmy o rocznych przychodach powyżej 1 miliarda USD. Około 85% tych respondentów ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Z badania wynika, że:

 • 76 procent respondentów przewiduje, że niedobory zasobów wpłyną na ich cele podstawowe cele biznesowe w ciągu najbliższych 3-5 lat.
 • 65 procent respondentów stwierdziło ich dyrektorzy finansowi są zaangażowani w działania zrównoważonego rozwoju.

Badania obejmowały szeroki zakres tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem, a wyniki pokazują, że zainteresowanie w tych dziedzinach stale rośnie (choć narzędzia ciągle są w fazie rozwoju). Dyrektorzy finansowi okazują się być kluczowymi graczami w zrównoważonym rozwoju. Rośnie także rola pracowników. Są drugą (po klientach) grupą, która napędza firmowe inicjatywy zrównoważonego rozwoju.

Pomimo spadającego prawdopodobieństwa regulacji przeciwdziałania w zakresie zmian klimatycznych (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych) raportowanie emisji gazów cieplarnianych i wysiłki zmierzające do ich redukcji nadal pozostają silne. Rośnie także zainteresowanie efektywnym wykorzystaniem wody i odpowiedzialności.

Wzrasta zainteresowanie interesariuszy możliwościami firm w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia oraz dostępnością do surowców Rośnie także znaczenie związanych ze zrównoważonym rozwojem ankiet i zestawień prezentujące odpowiedzialne firmy tworzone przez i na potrzeby klientów, organizacji pozarządowych, grupy inwestorów, analityków, mediów i innych organizacji.

Powyższe trendy sugerują, że zrównoważony rozwój jest dobrze zintegrowany z biznesem w coraz większej liczbie dużych i średnich przedsiębiorstw.

Jednak skuteczność takich działań może być ograniczona przez wewnętrzne systemy, które nie pozwalają przedsiębiorstwom efektywnie mierzyć, monitorować i optymalizować ich wpływu na otoczenie lub pozwalać na zrozumienie i zarządzanie ryzykiem w razie nie podjęcia wystarczających działań.

Potrzebne są nowe poziomy zaangażowanie oraz znalezienie bardziej wyrafinowanych metod sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Cały raport do pobrania z tego miejsca [ENG-PDF]

Z badania daje się wyróżnić 6 podstawowych trendów, które zostaną zaprezentowane na następnych stronach:

 1. Rola raportowania społecznego rośnie, ale narzędzia ciągle się rozwijają
 2. Wzrasta rola CFO w zrównoważonym rozwoju firmy
 3. Pracownicy okazują się kluczową grupą interesariuszy rozwijający firmowe programy zrównoważonego rozwoju i raportowanie
 4. Pomimo niepewności regulacyjnej, nadal duże znaczenie ma raportowanie emisji gazów cieplarnianych, rośnie także zainteresowanie efektywnym zarządzaniem wodą
 5. Wzrasta świadomość w sprawie zagrożenia surowcowego
 6. Zrównoważone rankingi mają znaczenie dla kierownictwa firmy

Autorzy raportu przedstawili także sześć punktów do wykonania

 

Rola raportowania społecznego rośnie, ale narzędzia ciągle się rozwijają

Tak jak na całym świecie wzrasta znacznie zrównoważonego rozwoju wewnątrz firm, tak też rosną wymagania dotyczące raportowania.

Pochodzą one od różnych interesariuszy, różniących się sektorami i geografią, ale generalnie są to:

 • klienci
 • pracownicy
 • Inwestorzy
 • akcjonariusze
 • decydenci
 • aktywiści
 • analitycy
 • Dostawcy

Każda grupa ma swoje własne wymagania dotyczące poziomu głębokości i szczegółowości wiedzy o działalności firmy i jej oddziaływaniu.

Respondenci ankiety podkreślali utrzymywanie się silnego zainteresowania interesariuszy kwestiami związanymi z odpowiedzialnością. 2/3 zadeklarowało wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy zapytań od akcjonariuszy i inwestorów na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem firmy. Przy czym nieco ponad połowa osób, wskazała, że zainteresowanie inwestorów i udziałowców koncentrowało się wokół publikacji raportu zrównoważonego rozwoju.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na przejrzystość funkcjonowania, spółki publikują raporty, najczęściej corocznie. Kiedyś raporty skupiały się głównie na bieżących działaniach, obecnie patrzą na produkty z perspektywy cyklu życia, począwszy od surowców i zasobów do utylizacji na końcu okresu ich użytkowania.

Niestety dalszy rozwój raportowania jest ograniczony przez narzędzia, które firmy używają do ich przygotowania. Z tym nie jest najlepiej. Ankietowani uznają że, narzędzia pozostają szczątkowe w porównaniu z tymi, wykorzystywanymi do celów sprawozdawczości finansowej.

 

Wzrasta rola CFO w zrównoważonym rozwoju firmy

Historycznie rzecz biorąc, dyrektorzy finansowi nie byli głęboko lub bezpośrednio zaangażowani w zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, traktując je to jako działanie zbyt miękkie lub nie w ich kompetencji.

Ale to się zmienia.

Raport koncentruje się na trzech kluczowych obszarach, gdzie dyrektorzy finansowi odgrywają coraz większą rolę:

 • Relacje inwestorskie
 • Zewnętrzne raportowanie
 • Administrowania i zarządzania ryzykiem finansowym

W naszym sondażu, 65 procent respondentów stwierdziło ich CFO stał się zaangażowany w zrównoważony rozwój. Respondenci podali redukcję kosztów (74%) i zarządzanie ryzykiem (61%), jako dwa z trzech kluczowych obszarów zainteresowania zrównoważonego rozwoju swoich firm – oba znajdują się w obszarze zainteresowania także dyrektorów finansowych.

Jednym z głównych powodów wzrostu zaangażowania CFO jest rosnąca kontrola kwestii zrównoważonego rozwoju firmy przez analityków kapitałowych.

80 procent ankietowanych stwierdziło, że inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem będą dawały nowe możliwości osiągania przychodów. A 66 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotowało wzrost zapytań dotyczących zagadnień związanych ze równoważonym rozwojem od inwestorów i akcjonariuszy. Już 38% respondentów uważa, że analitycy giełdowi analizując sytuację ich firmy biorą pod uwagę wydajność zrównoważonego rozwoju. 23% uważa, nastąpi to w ciągu najbliższych pięciu lat.

Innym trendem, który zwiększy zaangażowanie Dyrektorów Finansowych w zrównoważony rozwój, jest wzrost ilości publikowanych zintegrowanych raportów firmowych, w których dane finansowe są ogłaszane obok danych dotyczących odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Zintegrowane raporty są coraz bardziej popularniejsze , a w ich promowanie i rozwój włączyła się m.in. europejska organizacja International Integrated Reporting Committee (IIRC), wspierana przez the Prince of Wales’ Accounting for Sustainability Project, Global Reporting Initiative, American Institute of Certified Public Accountants.

 

Pracownicy okazują się kluczową grupą interesariuszy rozwijający firmowe programy zrównoważonego rozwoju i raportowanie

Konwencjonalna pogląd głosi, że inicjatywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw są napędzane głównie przez klientów lub inwestorów i akcjonariuszy, a czasami przez grupy organizacji pozarządowych, aktywistów lub agencji regulacyjnych.

Jednak badanie pokazuje, że to pracownicy są w tym przypadku kluczowym czynnikiem w znacznej liczbie przedsiębiorstw.

Ankietowani, zapytani o trzy główne grupy interesariuszy wpływających na rozwój inicjatyw zrównoważonego rozwoju w firmach, pracownikom przyznali drugie miejsce (22% respondentów), za klientami (37%), a przed akcjonariuszami (15%), politykami (7%) oraz organizacjami pozarządowymi (7%).

Praktyka kształcenia pracowników i angażowania ich w rozwiązywanie problemów szybko się rozprzestrzeniła i przekształciła w bardziej zinstytucjonalizowany element firmowych strategii zrównoważonego rozwoju. Firmy wykorzystują szeroką gamę narzędzi do zaangażowania pracowników w zrównoważony rozwój, w tym:

 • "Szukanie skarbów", w celu identyfikacji niewykorzystanych możliwości zmniejszenia ilości odpadów i zużycia energii
 • Zachęcanie pracowników do tworzenia własnych planów zrównoważonego rozwoju lub w inny sposób włączyć odpowiedzialność do ich codziennego życia
 • Organizowanie Dni Ziemi, których zadaniem jest angażowanie i edukacja pracowników
 • Programy nagradzania pracowników za wymierną poprawę stanu środowiska lub wskazania najlepszych praktyk.

Narzędzia i techniki angażowania pracowników są różne ale posiadają szereg zalet: zwiększają atrakcyjność firmy jako pracodawcy, zmniejszają rotację, poprawiają efektywność pracy, wzmacniają relacje z klientami, zwiększają innowacyjność i wzmacniają więzi społeczne.

Ponadto pracownicy stają się pozytywnymi rzecznikami firmy dzieląc się wiedzą o jej działaniach z rodzinami, przyjaciółmi i sąsiadami, jak również z klientami i dostawcami. Pracownicy mogą stać się potężnym kanałem komunikacji z interesariuszami.

 

Pomimo niepewności regulacyjnej, nadal duże znaczenie ma raportowanie emisji gazów cieplarnianych, rośnie zainteresowanie efektywnym zarządzaniem wodą

Pomimo braku wymogów regulacyjnych do mierzenia, zarządzania i raportowania emisji gazów cieplarnianych zmiana klimatu stała się strategicznym problemem w wielu firmach.

Trzy czwarte respondentów ustanowiło cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, 60% mówi o nich publicznie. Siedemdziesiąt sześć procent publicznie raportuje swoją emisję gazów cieplarnianych; kolejne 16% stwierdziło, że planują to zrobić w ciągu pięciu lat.

Zainteresowanie firm emisją gazów cieplarnianych w ich działalności i łańcuchu dostaw jest napędzany przez trzy czynniki:

 • zarządzanie reputacją
 • oczekiwania klientów
 • cele efektywności

Problemy z reputacją mogą pojawić się gdy niezależne organizacje dokonują oceny stopnia zrównoważenia firmy oddzielnie lub jako część większego rankingu korporacyjnego lub systemu rankingowego.

Wiele firm uznaje, że emisja gazów cieplarnianych jest formą odpadów, która nie ma żadnej wartości dla firmy oraz klientów – jest nieefektywnością. W tym świetle redukcja emisji gazów cieplarnianych jest miarą efektywności. Ponadto, emisje są coraz częściej postrzegane jako czynnik ryzyka - zobowiązanie dla firmy i jej akcjonariuszy do upubliczniania i rozbudzania zainteresowania kwestii związanych ze zmianami klimatu.

Rośnie zainteresowanie i raportowanie na temat zarządzania wodą, zwłaszcza w gałęziach przemysłu intensywnie wykorzystującej ten zasób , czyli: w hutnictwie i górnictwie, wydobyciu ropy i gazu, branżach chemicznej, rolniczej, energetycznej oraz żywności i napojów. 62 procent ankietowanych firm publikuje swoje zużycie wody. 1/6 posiada z nich, stworzyła tzw. "water footprint” weryfikowany przez niezależną stronę; 22% stwierdziło, że planują to zrobić w ciągu pięciu lat.

Raport „2011 Water Disclosure Global Report” przygotowany przez pozarządową organizację Carbon Disclosure Project, zauważa, że coraz więcej firm kwestie związane z wodą zaczyna postrzegać bardziej jako szansę (63%) niż ryzyko (59%). Zakres widzianych przez firmy możliwości jest szeroki: od oszczędności z tytułu mniejszego zużycia wody do potencjalnych nowych produktów i usług.

 

Wzrasta świadomość kurczących się zasobów

Globalne rynki rosną, a eksploatowanie zasobów naturalnych może prowadzić do krytycznych niedoborów i znaczących ryzyk biznesowych.

Do niektórych zasobów już mamy ograniczony dostęp. Czy to z powodu ograniczonych dostaw, geopolityki, wzrostu cen czy w związku z problemami zrównoważonego rozwoju. 76% respondentów badania przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, realizacja celów biznesowych firmy może zostać zagrożona przez niedobór zasobów

Dla niektórych firm dostępność zasobów szybko staje się de facto wymogiem do raportowania. Znaczna liczba ankietowanych stwierdziła, że interesariusze zadają pytania o zrównoważone zaopatrzenie i zakupy kluczowych surowców takich jak: drewna (34% respondentów), wody (33%) i rzadkich minerałów i metali (20%).

Problemem są "minerały konfliktu" - te wydobywa się w warunkach konfliktu zbrojnego i łamania praw człowieka. Jeszcze innym problemem jest olej palmowy który powszechne jest stosowany w komercyjnym przemyśle spożywczym ze względu na jego niższe koszty i wysoką stabilność wykorzystywaną do smażenia. Jest on postrzegany jako przyczyna znacznych i często nieodwracalnych szkód wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym wylesienia, utraty siedlisk gatunków krytycznie zagrożonych i zmian klimatycznych.

W obliczu aktywistów środowiskowych oraz kontroli klientów, duże firmy musiały lepiej zdefiniować i poświadczyć o zbieraniu oleju palmowego w sposób bardziej zrównoważony.

Dużym problemem jest dostęp do 17 kluczowych pierwiastków, które są szeroko stosowane w tzw. zielonych technologiach jak:

 • Generatory turbin wiatrowych
 • Pojazd elektryczne
 • Baterie
 • Ogniwa paliwowe
 • Energooszczędne oświetlenie

Niemal wszystkie pierwiastki (97%) pochodzą z Chin. Tworzy to szereg gospodarczych, środowiskowych i narodowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Firmy uzależnione od rzadkich pierwiastków aktywnie poszukują sposobów na ograniczenie tego ryzyka.

Dostęp do strategicznych surowców i materiałów stały się ważnym problemem dla inwestorów i innych osób. Dlatego te sprawy stały się ważnym elementem w raportowaniu firm, podkreślającym stopień zdolności firmy do działania w przyszłości.

 

Zrównoważone rankingi mają znaczenie dla kierownictwa firmy

Firmy stoją dziś przed problemem pracochłonnych, zorientowanych na zrównoważony rozwój badań i ankiet, które spływają do nich od klientów, organizacji pozarządowych, grup inwestorów, analityków i mediów.

W prywatnych rozmowach niektóre firmy narzekają na czas i koszt przygotowania odpowiedzi na takie ankiety. Trzeba zebrać i połączyć w całość wiele informacji z całego przedsiębiorstwa, a wymagane dane mogą różnić się w zależności od kwestionariusza. Jednakże wartość jest jasna: 55% respondentów twierdzi, że aktywnie wypełnia wszelkie kwestionariusze ocen zrównoważonego rozwoju i jest to podstawowy sposób komunikowania z intreresariuszami o wydajności i inicjatywach zrównoważonego rozwoju firmy.

Oceny i rankingi służą także wewnętrznym celom firmy. Mogą one przyczynić się do zwiększenia uwagi szefów na kluczowe kwestie zrównoważonego rozwoju. Kilka rankingów jest szczególnie cenione przez respondentów:

 • Dow Jones Sustainability Index
 • Leadership Ranking Carbon Disclosure Project
 • Lista magazynu FORTUNE "Najbardziej podziwiane firmy"
 • The 100 Best Corporate Citizens, magazynu Corporate Responsibility.

Warto zauważyć, że kilka z tych rankingów nie wymaga udziału firmy i polega na informacjach dostarczanych przez inwestycyjne firmy badawcze, organizacje pozarządowe, media lub zawartych w raportach firm.

Z jednej strony zmniejsza to ilość działań jakie trzeba wykonać, z drugiej przenosi ciężar odpowiedzialności na komunikację, aby informacje o firmie były prawdziwe i aktualne.

 

Rekomendowane kroki:

 • Aktywnie dążyć do systemu raportowania zrównoważonego rozwoju, który przejrzystością i surowością będzie odpowiadał sprawozdawczości finansowej.
 • Zaangażować Dyrektorów Finansowych w działania związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak wybór odpowiednich narzędzi do pomiaru, monitorowania i raportowania w kwestiach ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w sposób, który może mierzyć postęp, tworzyć wartości i zwiększać zaufanie inwestorów. Dodatkowo, warto zachęcić ich do implementacji strategii zrównoważonego rozwoju do podstawowej strategii działalności firmy.
 • Uznać, ze pracownicy są kluczowym interesariuszem. Ważnym źródłem zrównoważonego zaangażowania i pomysłów prowadzących firmę przez drogę odpowiedzialności. Zaangażowanie pracowników jest niezbędne do umieszczenia zrównoważonego rozwoju w kulturze firmowej.
 • Zrozumieć, że publikowanie danych o emisji gazów cieplarnianych ma wartość poza regulacyjną i jest ważna dla inwestorów, klientów i dostawców.
 • Dokonać oceny dostępności i niezawodności dostaw materiałów i zasobów strategicznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Opracować plan zarządzania ryzykiem na wypadek nieprzewidzianych zakłóceń w dostępie do podstawowych zasobów. Zintegrować oceny ryzyka i plany ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju.
 • Zrozumieć wartość sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju w różnego rodzaju rankingach, zwłaszcza tych cieszących się zainteresowaniem inwestorów. Rozważyć niezależne audytowanie zrównoważonych raportów, dla podniesienia ich wartości dla interesariuszy.

(źródło: Ernst&Young, opracowanie: Marek Gnap)

Ostatnio zmienianyśroda, 16 maj 2012 15:04

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.