greenbiznes.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.By dowiedziec sie wiecej o naszej polityce, mozesz sprawdzic nasz regulamin.

Zmiany na lepsze

b_200_0_16777215_00_images_stories_DPP_80.jpegZ niedawno opublikowanego raportu dotyczącego CSR w firmach energetycznych, gazowniczych oraz ciepłowniczych wynika, że wciąż jest wiele firm, dla których odpowiedzialność społeczna i środowiskowa to głównie dobry wizerunek, podstawowe zalety CSR jak zarządzanie ryzykiem i wpływ na zyski firmy są zdecydowanie na drugim lub trzecim planie. Mimo to Prezes URE, który aktywnie promuje CSR i po raz kolejny zlecił przygotowanie raportu,  jest zadowolony z wyników, które wskazują na wyraźny postęp we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu wśród ankietowanych firm. O pozytywach z wdrażania CSR (SOBE), wpływach urzędu na firmy oraz odbiorcach wrażliwych społecznie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Dr Mariuszem Sworą rozmawiał Marek Gnap

Z niedawno opublikowanego raportu dotyczącego CSR w firmach energetycznych, gazowniczych oraz ciepłowniczych wynika, że wciąż jest wiele firm, dla których odpowiedzialność społeczna i środowiskowa to głównie dobry wizerunek, podstawowe zalety CSR jak zarządzanie ryzykiem i wpływ na zyski firmy są zdecydowanie na drugim lub trzecim planie. Mimo to Prezes URE, który aktywnie promuje CSR i po raz kolejny zlecił przygotowanie raportu,  jest zadowolony z wyników, które wskazują na wyraźny postęp we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu wśród ankietowanych firm. O pozytywach z wdrażania CSR (SOBE), wpływach urzędu na firmy oraz odbiorcach wrażliwych społecznie specjalnie dla greenbiznes.pl mówił Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dr Mariusz Swora.

Marek Gnap: Dlaczego URE angażuje się w promowanie CSR ?

b_200_0_16777215_00_images_stories_dpp_76.jpegMariusz Swora: Urząd Regulacji Energetyki zaangażował się w promowanie koncepcji CSR uznając ją za szczególnie korzystną z punktu widzenia nie tylko przedsiębiorstw energetycznych, lecz także odbiorców. Społeczna odpowiedzialność biznesu odpowiada na pytanie, w jaki sposób został wypracowany zysk, czy w swojej działalności przedsiębiorstwo przestrzegało przepisów prawa, działało z poszanowaniem środowiska naturalnego, z poszanowaniem społeczności lokalnych, własnych pracowników, odbiorców, innych podmiotów. Od początku wychodziliśmy z założenia, że SOB nie powinien być dla przedsiębiorstw Grafikaobowiązkiem. Nie chcemy nic narzucać, a jedynie promować ideę, pozostawiając przedsiębiorstwom swobodę w zakresie zaangażowania się w jej realizację. Na decyzję miała wpływ obserwacja praktyk przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, które aktywnie i często przy udziale regulatora angażują się w CSR, czyniąc tę koncepcję częścią swojej strategii biznesowej. Nie ukrywam, że po części to zaangażowanie wynikało również z mojego zainteresowania koncepcją SOB. W efekcie Urząd włączył SOB do swej polityki i chyba jako pierwszy organ administracji publicznej rozpoczął tak szeroko zakrojoną aktywność w tym zakresie.

MG: Czym są działania SOB w elektroenergetyce i gazownictwie. Czym się różni SOB od SOBE ?
MS: Proponuję zacząć od definicji. W raporcie z września 2008 r., opracowanym przez powołany przeze mnie Zespół ds. Prac Badawczych nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych, (opublikowanym w Biuletynie URE Nr 6/2008), została zaproponowana definicja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych.

 
 
 
 
(...)społeczna odpowiedzialność biznesu gazowego, elektroenergetycznego, czy też ciepłowniczego w Polsce nie powinna polegać jedynie na wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej, ale realizować takie cele jak: jawność, przejrzystość działania, rzetelność wobec klientów, jakość dostaw i obsługi, szacunek dla środowiska i zaangażowanie w jego jakość (...), życzliwość dla społeczności lokalnych.
  Dr Mariusz Swora

Aspekty definicji CSR istotne dla przedsiębiorstw energetycznych i Regulatora wynikają ze stanowiska, że społeczna odpowiedzialność biznesu gazowego, elektroenergetycznego, czy też ciepłowniczego w Polsce nie powinna polegać jedynie na wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej, ale realizować takie cele jak: jawność, przejrzystość działania, rzetelność wobec klientów, jakość dostaw i obsługi, szacunek dla środowiska i zaangażowanie w jego jakość (w tym: zmniejszenie poziomów zanieczyszczenia, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych), życzliwość dla społeczności lokalnych. Zaangażowanie w SOB może przyczynić się również do wzrostu wartości firmy energetycznej, co może być wykorzystane jako dodatkowy element np. dźwigni kredytowej potrzebnej do finansowania inwestycji. Zaproponowana przez nas definicja SOBE zawiera „klasyczne” elementy definicji CSR. W naszej definicji położony został jednak także nacisk na konieczność samoograniczenia się przedsiębiorstw energetycznych w wykorzystaniu przewagi rynkowej wobec swoich odbiorców, przy zapewnieniu firmie trwałego rozwoju i wzrostu jej wartości.
W pierwszych badaniach ankietowych przedsiębiorstw energetycznych respondenci uznali, że definicja ta obejmuje najważniejsze wątki, a tylko nieliczni wskazywali na konieczność wprowadzenia do niej zmian.
Podejmowane przez przedsiębiorstwa energetyczne, gazownicze czy ciepłownicze działania na rzecz SOBE będą miały swoje podstawy w charakterze prowadzonego biznesu i mogą przejawiać się we wszystkich tych elementach, do których SOBE się odnosi. Jednak z tą zasadniczą różnicą, że wymagam od nich i oczekuję samoograniczenia działań monopolistycznych wobec odbiorcy energii, gazu i ciepła. Dotyczy to zwłaszcza odbiorcy w gospodarstwie domowym, który wobec przedsiębiorstwa energetycznego nadal nie zajmuje równorzędnej pozycji.

MG: Czy jest Pan zadowolony z postępów czynionych przez branżę w procesie wdrażania SOB ? Bo z ankiety wyłania się raczej smutny obraz…
MS: … nie mogę się zgodzić, że jest to smutny obraz, wręcz przeciwnie, można dostrzec wiele pozytywnych elementów.
Trzeba pamiętać, że w Polsce koncepcja SOB jest stosunkowo nowa, a zatem wymaga przede wszystkim upowszechniania jej zasad, przekonywania do niej jeszcze nie przekonanych i dopiero wdrażania. Tuż po objęciu Urzędu podczas negocjacji taryfowych zapytałem jeden z zarządów czy posiada strategię SOBE: zapanowała konsternacja, członkowie zarządu starali się odkodować o co mi chodzi. Dzisiaj percepcja SOBE w sektorze jest zupełnie inna.

 
 
 
 
(...)wracając do wyników badań – to patrząc na postępy w implementacji SOB, jestem zadowolony z jej wdrażania, choć zawsze można powiedzieć, że mogłoby być lepiej.
  Dr Mariusz Swora

A wracając do wyników badań – to patrząc na postępy w implementacji SOB, jestem zadowolony z jej wdrażania, choć zawsze można powiedzieć, że mogłoby być lepiej.
Postęp we wdrażaniu SOBE można zauważyć choćby w tegorocznym zwiększeniu zwrotu ankiet, co może świadczyć o coraz większym zainteresowaniu przedsiębiorstw energetycznych koncepcją SOB. Znaczący jest także wzrost obecności zasad i celów SOB w strategii biznesowej. Coraz więcej przedsiębiorstw ciepłowniczych, a gazownictwo w całości, posiada udokumentowaną strategię SOB. Należy tutaj zauważyć, że gazownictwo wyrosło na lidera tej koncepcji w branży. Gorzej natomiast sytuacja wygląda w energetyce, gdzie dał się zauważyć regres w niektórych obszarach wdrażania SOBE.

MG: Jaki wpływ ma URE na działania SOB firm podlegających regulacji Urzędu ?
MS: Jak już wspomniałem, koncepcja SOB zakłada dobrowolne przyjęcie jej zasad przez zainteresowane nią przedsiębiorstwa. Dlatego też nasze działania należą do tzw. miękkich środków oddziaływania: informowania, edukowania, zachęcania. Ważnym aspektem jest sfera informacyjna, realizowana przez stronę internetową URE, setki spotkań, konferencji i seminariów. Cieszę się, że taki kierunek działania URE zaakceptowali moi pracownicy, również z oddziałów terenowych Urzędu. W URE działa Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych – „STREFA ODBIORCY”, składający się z pracowników URE oraz przedstawicieli: PricewaterhuoseCoopers, Det Norske Veritas, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Pracodawców RP oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Cały czas zgłaszają się do mnie nowe instytucje chcące pracować razem ze mną nad implementacją tej koncepcji do sektora. Jesteśmy otwarci na współpracę.

MG: URE bardzo duży nacisk kładzie na odbiorców wrażliwych społecznie (OWS). Kto to taki?
MS: Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do podejmowania właściwych środków dla ochrony odbiorców końcowych, a w szczególności do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców wrażliwych społecznie, łącznie ze środkami pomagającymi tym odbiorcom uniknąć odłączenia od sieci. Definicji takich odbiorców, podobnie jak i kryteriów, nie podają ani unijne dyrektywy ani inne dokumenty Unii Europejskiej: kwestie te powinny zostać uregulowane przez państwa członkowskie. Natomiast Europejska Grupa Regulatorów ds. Energii i Gazu (ERGEG), w której pracach staramy się aktywnie uczestniczyć, wskazuje, że odbiorcy wrażliwi to odbiorcy zdefiniowani w prawie krajowym jako osoby podlegające ochronie w odniesieniu do ich stosunków ze sprzedawcami energii ( np. osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, emeryci, osoby o niskich dochodach oraz osoby mieszkające na obszarach odległych). Dotychczas nie udało się niestety wypracować wspólnej definicji odbiorcy wrażliwego społecznie.

 
 
 
 
(...)odbiorcy wrażliwi to odbiorcy zdefiniowani w prawie krajowym jako osoby podlegające ochronie w odniesieniu do ich stosunków ze sprzedawcami energii ( np. osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, emeryci, osoby o niskich dochodach oraz osoby mieszkające na obszarach odległych)(...)
  Dr Mariusz Swora

Prace w Polsce nad objęciem ochroną tych odbiorców rozpoczęły się praktycznie dopiero wiosną 2008 roku wraz z przygotowaniem przez URE raportu „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu”. Przeprowadziliśmy tam próbę zdefiniowania takiego odbiorcy. Grupę osób uprawnionych do otrzymania pomocy musi charakteryzować rzeczywista słabość ekonomiczna i wrażliwość społeczna, która może stać się przyczyną wstrzymania dostaw energii elektrycznej czy gazu.  W „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”, ochrona najgorzej sytuowanych odbiorców energii elektrycznej przed skutkami wzrostu cen energii, zajmuje istotne miejsce pośród działań wykonawczych. W mojej ocenie problematyka ochrony odbiorców wrażliwych społecznie powinna być przedmiotem troski państwa, opieki społecznej. Mimo obietnic do tej pory nie doczekaliśmy się tutaj rozwiązań systemowych. I wątpię, czy tego typu rozwiązania pojawią się biorąc pod uwagę aktualny stan finansów państwa. Póki co, tego typu odbiorcy nie pozostają bez pomocy. Przedsiębiorstwa energetyczne wraz z ośrodkami pomocy społecznej starają się im aktywnie pomagać, mimo braku jasnej podstawy dla takich działań w przepisach prawa. Upowszechniamy najlepsze praktyki w tym zakresie.  

MG: Z raportu wynika, że zdaniem firm uwzględnianie OWS nie leży w ich interesie, dlaczego?
MS: Powtarzam, że pomoc odbiorcom wrażliwym powinna być obowiązkiem państwa, nie przedsiębiorstw. Oczywiście, firmy energetyczne mogą dobrowolnie angażować się w taką pomoc, biorąc pod uwagę koszty odłączeń, korzyści wizerunkowe i inne względy. Praktyka wskazuje, że się angażują. Należy zauważyć, że wiele przedsiębiorstw energetycznych już obecnie posiada programy pomocy w zakresie opłacenia rachunku czy spłacenia zadłużenia, co przeciwdziała wstrzymaniu im dostaw mediów energetycznych. Jak pokazują raporty z obu badań ankietowych, najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy w 2009 r., podobnie jak w 2008 r., było rozłożenie należności głównej na raty oraz zawarcie porozumienia o spłacie długu, przy czym dodatkowo stosowano również pomoc w formie rozłożenia odsetek na raty. Ponadto, w stosunku do większej niż poprzednio ilości odbiorców zaniechano windykacji należności.

MG: Czy w związku z tym URE będzie dążyło do formalnego uregulowania kwestii związanych z SOB w branży (lub przynajmniej tych związanych z OWS)?
MS: Kwestia uregulowania zakresu i sposobu pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie została już podjęta przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Gospodarki. To od nich w tej chwili zależy przyjęcie odpowiednich rozwiązań, bo Urząd nie ma inicjatywy legislacyjnej. Moje stanowisko jest znane, dostarczyliśmy właściwym resortom materiał analityczny.  Implementacja przepisów dyrektyw jest obowiązkiem państwa i w tej chwili można jedynie oczekiwać na przyjęcie odpowiednich przepisów w tym zakresie.

MG: Biorąc pod uwagę zagrożenia jakie niesie prowadzenie biznesu w ankietowanych branżach, czy nie dziwi Pana właściwy brak zainteresowania SOB jako sposobem zarządzania ryzykiem ?
MS: Moim zamiarem jest przekonanie sektora do korzyści płynących z CSR, a przede wszystkim możliwości podnoszenia standardów jakości obsługi odbiorców i wszelkich działań zmierzających do polepszenia sytuacji rynkowej,

 
 
 
 
(...)Nie oczekuję, że wszystkie przedsiębiorstwa włączą się w tę koncepcję od razu. Należy jednak zauważyć, że wyniki ostatnich badań wskazują na wzrost zainteresowania tą koncepcją u przedsiębiorstw energetycznych.(...)
  Dr Mariusz Swora

co ma także wpływ na wzrost wartości firmy np. ubiegającej się o wejście na giełdę.  Nie oczekuję, że wszystkie przedsiębiorstwa włączą się w tę koncepcję od razu. Należy jednak zauważyć, że wyniki ostatnich badań wskazują na wzrost zainteresowania tą koncepcją u przedsiębiorstw energetycznych.

MG: W związku z wynikami ostatniej ankiety, jakie działania podejmie URE w najbliższym czasie zmierzające do dalszej popularyzacji SOB ?

MS: Zarówno z poprzednich, jak i obecnych badań, wynika że sektor oczekuje od Prezesa URE przede wszystkim pełnienia roli edukatora koncepcji SOBE, poprzez wsparcie edukacyjne i komunikacyjne czy pokazanie przykładów najlepszych praktyk. Nadal będę zatem prowadził działania zmierzające do popularyzacji tej koncepcji wśród przedsiębiorstw energetycznych i zachęcał do jej wdrażania w przyjętej już formule działania Zespołu, o którym była mowa wcześniej. Ważnym aspektem będzie również podzielenie się doświadczeniami Polski we wdrażaniu koncepcji SOBE z innymi państwami, choćby w ramach międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA. Niestety, działania tego typu napotykają na barierę finansową. Mimo tego, że Urzędowi przybywa zadań, nie ma w budżecie pieniędzy na ludzi, którzy mogli by je wykonywać. Mamy do czynienia z poważnym kryzysem w zakresie wykonywania bieżących zadań, na czym – niestety -  ucierpi realizacja koncepcji strategicznych takich jak SOBE. To oznacza, że moi urzędnicy muszą niestety wrócić za biurka i przestać „bujać w obłokach” z jakimś tam SOBE. Mówię to oczywiście z sarkazmem, bo SOBE jest potrzebne energetyce i odbiorcom końcowym. Zwłaszcza w czasach kryzysu.

MG: Dziękuje za rozmowę

Pełny Raport "Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle drugich badań ankietowych "do pobrania z tego miejsca

 

Dr Mariusz Maciej Swora

Od listopada 2007 kieruje Urzędem Regulacji Energetyki. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 2001 r. jest adwokatem. Stypendysta Fundacji Centrum Europejskie Natolin. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa i zasad działania organizacji pozarządowych oraz prawa ochrony konkurencji. W 2007 r. jako ekspert w ramach rumuńsko-holenderskiego programu bliźniaczego doradzał w zakresie przeprowadzenia dekoncentracji i decentralizacji rumuńskiej administracji. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie przygotowuje habilitację.

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 02 wrzesień 2010 09:16

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.